Recka & Associates

Recka & Associates

 
Hmong Legal Center

"Kws lij choj pab neeg raug mob los ntawm tsheb sib nraus."

Tsheb sib nraus kws lij choj
Peb pab tau koj yoj koj tau raug mob los ntawm tsheb sib nraus. Peb yuav nrog koj hais kom koj tau nyiaj los them koj cov nuj nqi. Peb yuav pab koj npaum li peb pab tau.

Tsis muaj nyiaj tej nuj nqi
Peb muaj kws lij choj pab koj txog koj cov nuj nqi thaum koj them tsis tau. Tuaj cuag peb. Cia peb pab koj. Peb yuavpab daws koj txoj kev nyua siab los ntawn koj tej nuj nqi. Peb muaj cov neeg ua haujlwn ua yog Hmoob nrog koj tam yooj yim.

 

Hu peb hnub no!

Shuab Vang yog ib tug ua haujlwm txog keb ruag mob los ntawm tsheb sib nraus. Shuab yuav pab txhais lus hmoob pub rau koj txog tej kevcai hais plaub. Shuab pab ntaus thiab sau tej ntaub ntawv tseem ceeg hais txog nej txoj plaub rau nej.

 
 Peb muaj kev pab rau:
  •   ua ntaub ntawv fab Bankruptcy
  •   ua ntaub ntawv sib nrauj (divorce)
  •   ua ntaub ntawv yuav vaj yuav tsev
  •   Thov nyiaj puas cev (Social Security Disability)
  •   Ntaub ntawv faib khoom muaj nqi (wills/estates)
  •   ntaub ntawv ua kev lag luam (patents and trademarks)
 
 

Yiv Lis Zamhaus
Peb muaj cov txhuv noj pub rau tej tsev neeg ua txom neeg. Yog leej twg xav tau txhuv noj, thov hu rau peb. Txhua txhua tsev neeg yuav tsum muaj mov noj!

Peb mam pab koj daws koj tej kev nyuab siab sai li sai tau. Thov hu tuaj rau peb.

   
Recka & Associates, LLC
Hmong Legal Center